Personale håndbog

 

Kronhjortens Personale Håndbog

Kronhjortens interne værdigrundlag tager udgangspunkt i nedennævnte fælles værdier, der er vigtige kendetegn for vores samspil med hinanden og for det at være ansat på Kronhjorten.

 

§1. Interne værdier:

 • 1.1. Hver enkelte af os fungerer naturligt og professionelt med vores daglige arbejdsopgaver, og kan dermed være loyale overfor de opgaver og det ansvar, det giver.
 • 1.2.Hver enkelt af os kender, accepterer og fungerer ud fra de pædagogiske værdier vi står for.
 • 1.3.I hverdagene indgår hver enkelt af os i mindre teams, hvor der er stemning, humor samt rummelighed og frihed til, at den enkelte kreativt kan og tør prøve sig frem, begå fejltagelser og lære af erfaringer.
 • 1.4.Opstår der uenigheder, spændinger og konflikter, er det værdifuldt, at de, der er involveret, snakker om dette fordomsfrit og direkte med hinanden. I sådanne situationer henvises til “venlighed som fremgangsmåde” se bilag 1. Derudover har lederne en særlig vigtig formidlende rolle, så der findes holdbare løsninger på de uenigheder og spændinger, der kan opstå i hverdagen.
 • 1.5.Alle medarbejdere er godt vidende om alt der sker på Kronhjorten og alle kan spørge om alt.

 

§2. Ansættelser

 • 2.1 Hver ansættelse betragtes som en investering for Kronhjorten som helhed. Vi skal gøre os overvejelser omkring nyansattes kvalifikationer ud fra hvad, der vil være bedst for den fremtidige personalesammensætning, kvalitet og fleksibilitet.
 • 2.2 Ledelsen beslutter om der skal ansættes og tager efterfølgende initiativ til nedsættelse af et ansættelsesudvalg.
 • 2.3 Udvælgelsen sker derefter i samarbejde i ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget består af Ledelsen og 1 eller 2 medarbejdere der kommer til at arbejde tæt sammen med den nye. Hvis det vil være hensigtsmæssigt, er en af Kronhjortens beboere også med i ansættelsesudvalget.
 • 2.4 Ansættelsesudvalgets opgave er: Udarbejde jobbeskrivelse og personbeskrivelse, beslutte hvor stillingen skal annonceres, udvælgelse af ansøgere til samtale og endelig udvælgelse af ansøger til ansættelse.

 

§3. Introduktion af nye medarbejdere:

 • 3.1.Introduktionsforløbet ses som en investering i, at nye så hurtigt som muligt kommer til at kende, acceptere og blive i stand til at fungere ud fra 2 Kronhjortens værdier, og dermed socialt og arbejdsmæssigt hurtigt føler sig hjemme til glæde for den enkelte og for Kronhjorten.
 • 3.2. Ansættelsesudvalget har ansvar for at den nye medarbejders introduktionsforløb er planlagt og tilpasset den nye medarbejders kendskab og erfaring.
 • 3.3 Indenfor det første år bliver alle nye medarbejdere introduceret i den pædagogiske metode Kronhjorten anvender og deltager i kursus 5×2 på Marjatta
 • 3.4 Vedr. medicin og hygiejne. Indenfor ansættelsens første 3 måneder skal medarbejderen læse på Danjournal, i nedenstående rækkefølge, følgende dokumenter:
  • 3.4.1 Publikationen ” Korrekt håndtering af medicin”
  • 3.4.2 Instruks om beboernes behandling og sundhedsfaglig dokumentation
  • 3.4.3 Instruks for alle medarbejdernes medicinansvar og kompetencer
  • 3.4.4 Instruks for medicinhåndtering og administration af PN medicin
  • 3.4.5 Instruks for faste kosttilskud
  • 3.4.6 Tjekliste ved medicinhåndtering
  • 3.4.7 Tjekliste hjemme og skole medicin
  • 3.4.8 Tjekliste ved modtagelse af medicin fra apotek
  • 3.4.9 Til sidst tages kontroltest i forbindelse med korrekt håndtering af medicin og sundhedsfaglig dokumentation i.f.m internt medicinhåndterings-kursus
  • 3.4.10 Hygiejne bevis skal tages indenfor ansættelsens første 3 måneder. Medarbejderen modtager en kode på sin private email til et online hygiejne- kursus.

 

§4. Udvikling og dannelse:

 • 4.1 Det er vigtigt at medarbejdere og ledere igennem hele deres arbejdsliv kan bruge sig selv så optimalt som muligt, både til gavn for Kronhjorten og for dem selv.
 • 4.2 Fortsat udvikling af ledere og medarbejdere er en investering i at opnå gode fremtidige resultater.
 • 4.3 Der gennemføres årligt medarbejderudviklings samtaler for alle medarbejdere med Kronhjortens leder.

 

§5. Afskedigelse af personale:

 • 5.1 Det er værdifuldt, at afskedigelse sker på en fair, værdig, forståelig og gennemskuelig måde, ved at lederen siger tingene direkte, så der ikke kan tolkes på budskaber. Afskedigelse er altid sidste udvej når alt andet har været prøvet.
 • 5.2 Afskedigelse af enkeltpersoner: Hvis en medarbejder ikke lever op til jobbets krav, indkaldes der til tjenestelig samtale med lederen, hvor det tages op om medarbejderen kan forblive ansat. I sådanne situationer har medarbejderen mulighed for at have en bisidder efter eget valg med til samtale.
 • 5.3 Afskedigelse af flere ved nedgang i aktivitet sker der nedgang i aktivitet som indebærer at afskedigelser, drøftes og besluttes dette ledelse og bestyrelse 3 imellem, og ledelsen udvælger herefter dem som skal afskediges og taler efterfølgende med den enkelte herom inden resten orienteres. Det er værdifuldt, at processen gennemføres så hurtigt som muligt for at alle ikke skal blive usikker på deres fremtid.
 • 5.4 Bortvisning: Der kan være flere årsager til at Kronhjorten kan blive nød til at bortvise en medarbejder. Eksempelvis tyveri, vold og regler vedr. rusmidler. Se øvrige ansættelsesforhold.

 

§6. Intern information og kommunikation:

 • 6.1 Alle medarbejdere og ledere er vel informeret om det der sker og skal ske på Kronhjorten.
 • 6.2 Alle både får og kan selv søge den nødvendige information.

 

§7. Aflønning:

 • 7.1 Der er en synlig, gennemskuelig og forståelig sammenhæng imellem den indsats der ydes, og den aflønning den enkelte medarbejder og leder får, byggende på, at den enkelte har det personlige ansvar for egen indsats og udvikling i samarbejde med sin leder.
 • 7.2 Alle ansatte får udbetalt løn til den sidste hverdag i måneden.
 • 7.3 Lønperioden går fra den 21. i forrige måned til den 20. i indeværende måned.
 • 7.4 Basislønnen er baseret på uddannelse og anciennitet.
 • 7.5 Man får pension efter 3 måneders ansættelse. Pension svarer til 12% af basislønnen.
 • 7.6 Ulempetillæg ifm. arbejdstider på alle ugens dage inkl. søn/helligdage samt på alle tidspunkter af døgnet, er indregnet i basislønnen, således at alle timer honoreres med samme timeløn.
 • 7.7 Aflønning af bagvagter er 100% oveni medarbejderens faste timeløn.
 • 7.8 Kolonitillæg udenfor Kronhjortens adresse honoreres med 12 timer pr. døgn man er væk tillige med et døgntillæg på kr. 750,00. På Kronhjorten afregnes de timer man er på arbejde.
 • 7.9 Retningslinjer for varsling ved ændring i behov for bemanding af fastansat personale. Ved annullering af en vagt efter 30 dage før den pågældende dato, får man 50% i løn for vagten og står til rådighed i samme tidsrum. Dette gælder op til 72 timer inden vagten starter derefter får man 100% i løn og står til rådighed. Det forventes at man møder op indenfor 2 timer.
 • 7.10 Medarbejderens månedsnorm opgøres som gennemsnittet af en periode på 3 måneder. Medarbejderen må i forhold til beskæftigelsesgrad kun være 15 timer i minus, svarende til 2 dage. 

 

§8. Samarbejde og det psykiske/fysiske arbejdsmiljø:

 • 8.1 Ved hjælp af: APV, Ledelsesopmærksomhedssamtaler og Venlighed som fremgangsmåde (David laver link) sikre vi at:
 • 8.2 Den enkelte trives i hverdagen igennem et godt samarbejde med kolleger og ledelse og at Kronhjorten er en velfungerende arbejdsplads.
 • 8.3 Seksualpolitik
  • 8.3.1 Vi skal passe på hinanden ved, at skabe åbenhed og dialog. Tage signaler og fornemmelser alvorligt og turde bringe det frem i åben dialog med hinanden og ledelsen.
  • 8.3.2 Vi skal ikke overskride egne og andres grænser.
  • 8.3.3 Vi skal udvise agtpågivenhed i forhold til passende påklædning for at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb.
  • 8.3.4 Vi skal søge hjælp fra den stedlige leder eller kolleger, hvis vi føler os krænket af en kollega eller beboer, eller ser andre blive krænket.
  • 8.3.5 Vi skal være åbent kommunikerende og dokumenterende, når vi møder beboere, hvis adfærd kan give anledning til, at vores eller kollegaers handlinger mistænkeliggøres.

 

§9. Øvrige ansættelsesforhold:

 • 9.1 Sygdomspolitik:
  • 9.1.1 Fravær i forbindelse med sygdom skal meddeles pr. tlf. hurtigst muligt og raskmelding efter sygdom meddeles inden kl. 12. dagen før.
  • 9.1.2 Ansatte kan i tilfælde af sygdom blive kontaktet af ledelsen for at holde en god kontakt og kommunikation. Ledelsen kan bede om lægeerklæring i en sygefraværsperiode.
  • 9.1.3 Hvis lederen vurderer at en medarbejder har haft for meget sygdomsfravær, indkalder lederen til en omsorgssamtale med medarbejderen. Ligeledes skal lederen tage en omsorgssamtale med en langtidssygemeldt medarbejder inden for de første 4 uger.
  • 9.1.4 Såfremt en medarbejder er langtidssygemeldt, vil Kronhjorten forsøge at erstatte medarbejderen med en fast løsning i perioden.
  • 9.1.5 Der udbetales løn under sygdom de første tre måneder. Derefter skal medarbejderen søge sygedagpenge i sin bopælskommune samt supplerende ydelse fra forsikring.
  • 9.1.6 Alle medarbejdere er efter 3 måneders prøvetid dækket af Kronhjortens Sundhedsforsikring i PFA, som ligeledes administrerer Kronhjortens pensionsordning.
  • 9.1.7 For langtidssygemeldte medarbejdere sørger lederen og evt. kollegaer for jævnligt at holde kontakt med medarbejderen, så denne ikke oplever at miste kontakten til Kronhjorten.
  • 9.1.8 Igennem Kronhjortens pensionsordning hos PFA kan man ved langtidssygemelding, efter ca. 3 måneder, ansøge om udbetaling Ved Tab af Erhvervsevne. Medarbejderen skal selv søge ved at logge ind på https://pfa.dk/privat/forsikringer/pfa-erhvervsevne/
 • 9.2 Omsorgsdage, barns første sygedag og tjenestefri:
  • 9.2.1 Omsorgsdage kan du bruge til at holde fri med løn sammen med dit barn såfremt du er forældremyndighedsindehaver. Du har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn – til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.  En omsorgsdag tæller i forhold til ens norm, hvis man fx er på fuld tid, så tæller den 7,4 time, og hvis man har 30 timer pr. uge, så tæller den 6 timer. Dagene skal planlægges i god tid i samråd med vagtplanlæggerne. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang.  
  • 9.2.2 Der udbetales, efter aftale med lederen, løn på barns første sygedag op til barnets 14 år. Hvis dit barn ikke er rask efter den sygedag, du har ret til, kan du bruge en omsorgsdag, ferie- eller feriefridag, hvis du kan aftale det med vagtplanlæggerne. 
  • 9.2.3 Seniordage. Du har ret til 2 seniordage pr. kalenderår fra året efter at du fylder 58 år. En seniordag tæller én vagts aktivitet i timer, dvs. at man ikke vil få dækning for timer i forbindelse med dobbeltvagter. Dagene skal planlægges i god tid i samråd med vagtplanlæggerne. Ubrugte seniordage bortfalder ved kalenderårets udgang.  
  • 9.2.4 Man har ret til en dag tjenestefri ved dødsfald og begravelse af nærmeste familie/pårørende efter aftale med leder.
 • 9.3 Arbejdsskade, anmeldelse, arbejdsskadeforsikring: Skulle en ansat blive ramt af en arbejdsskade vil vedkommende få al den hjælp, der er brug for bl.a. i forbindelse med diverse indberetninger, således at disse foretages korrekt og under hensyntagen til de gældende tidsfrister.
 • 9.4 Hvordan man forholder sig hvis en kollega har været ude for overgreb af fysisk, psykisk eller seksuel karakter:
  • 9.4.1 Tal episoden igennem med det samme.
  • 9.4.2 Giv kollegaen mulighed for at få en times ro – evt. kan man ringe efter en bagvagt.
  • 9.4.3 Tilbyd kollegaen krisehjælp ved at du ringer til PFA Helbredssikring : 70125000 og informer herefter lederen.
  • 9.4.4 Lederen følger op på medarbejderens tilstand næste dag ved at ringe til vedkommende.
 • 9.5 Krisehjælp
 • 9.5.1 Når en medarbejder har haft en traumatiserende oplevelse på Kronhjorten sørger ledelsen for straks at igangsætte krisehjælp. Helt konkret betyder det, at medarbejderen bliver kontaktet telefonisk af en krisepsykolog der sammen med medarbejderen beslutter hvilket behandlingsforløb der er brug for.  
 • 9.6 Befordringsgodtgørelse:
  • 9.6.1 Km godtgørelse skal opgøres på regnearket, som findes i Danjournal, så kørte km før den 20. i måneden afregnes ved 1. lønudbetaling herefter.
  • 9.6.2 Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster.  Når egen bil benyttes til arbejdsrelaterede opgaver er det på eget ansvar.
 • 9.7 Ferie:
  • 9.7.1 Alle Kronhjortens medarbejdere har ret til 5 ugers ferie samt 5 ferie/fridage om året.
  • 9.7.2 Ferie. Ferie optjenes og afholdes løbende i.h.t den nye ferielov pr 1/9/2020. Evt forskudsferie kan kun aftales med lederen. Ønsker om sommerferie i perioden 1/5 til 30/9, skal afgives inden den 1. februar samme år som ferien skal afholdes, og godkendes senest 1. marts. Ledelsen fastlægger sommerferien og tager, i videst mulige omfang, hensyn til personalets ønske.
  • 9.7.3 Feriedage og overførsel af feriedage. Optjeningsperioden for ferieoptjening går fra 1. september 2021 til 30. august 2022. Der optjenes 2,08 dag pr. måned. En dag beregnes i forhold til årsnormen. Ferieafholdelsesperioden går fra 1. september 2021 til 31. december 2022. Hvis ferien ikke er afholdt inden 31. december, så er det muligt at overføre 5 feriedage til året efter. Det er ligeledes muligt at skylde 2 feriedage, hvis man fx skal holde en uges vinterferie og kun har optjent 3 dage. 
  • 9.8 Gaver og arv: Gaver og arv fra beboere/pårørende til medarbejdere er ikke tilladt.
 • 9.9 Runde fødselsdage og jubilæer:
  • 9.9.1 Ved runde fødselsdage modtager medarbejderne et gavekort på kr. 1000,-
  • 9.9.2 Kronhjorten fejrer medarbejdernes jubilæum ved 10, 15, 20, 25 års anciennitet. Jubilæer belønnes ligeledes med et gavekort på kr. 1000,-
 • 9.10 Rusmidler: Indtagelse af alle former for rusmidler og fremmøde i påvirket tilstand er ikke tilladt på Kronhjorten og er årsag til bortvisning.
 • 9.11 Rygepolitik: Der er et sundt røgfrit indeklima på Kronhjorten. Rygning på Kronhjorten foregår kun på det dertil indrettede område udenfor. Rygepauser skal aftales med kollegaer og må ikke være en belastning for dem. Der må aldrig ryges i samvær med beboerne. Overtrædelse af rygepolitikken er årsag til afskedigelse.
 • 9.12 Tavshedspligt: Medarbejderne overholder deres tavshedspligt omkring forhold, som de i medfør af deres stilling på Kronhjorten bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet. Dette gælder specielt hvad angår beboere, diagnoser og personnavne. Tavshedspligten gælder uanset hvilket tjenesteforhold, man er ansat i på Kronhjorten.
 • 9.13 Barselsorlov:
  Mor: Du kan gå på barsel med fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel. Husk at informere Kronhjorten om forventet fødsels senest 3 måneder inden.
  Mor: Du har ret til 14 uger med fuld løn efter fødsel.
  Far: Du kan holde 2 ugers fædreorlov med fuld løn inden barnet er 14 uger.
  Mor og far: Herefter er der mulighed for at fortsætte sin barsel på dagpenge i 32 uger, den periode kan deles mellem forældrene. Du skal selv søge om barselsdag penge. I den dagpengedækkede del af barslen, indbetale Kronhjorten pension til dig, og du optjener almindelig ret til ferie med løn. Har du spørgsmål om barselsdag penge, kan du kontakte “Udbetaling Danmark”, som kan hjælpe dig videre. Her kan du få råd og vejledning og du kan også finde en masse svar på deres hjemmeside.

Kontakt os

Bosted Kronhjorten Lystrupvej 64, 3550 Slangerup DK

Kontor: 48 27 90 01

M-T-T-F 8.30-14.30

CVR NR. 17 86 01 86

Huset: 48 27 80 01

Efter kl.14.00

CVR NR. 17 86 01 86