Personale håndbog

0.

PERSONALEHÅNDBOG

Kronhjortens personale håndbog er et supplement til din ansættelseskontrakt. Her kan du læse om forhold som berører dig som medarbejder på Kronhjorten.

Som medarbejder på Kronhjorten, er man med til at opretholde og udvikle Kronhjortens værdigrundlag. Kronhjortens værdigrundlag tager udgangspunkt i nedennævnte fælles værdier, der er vigtige kendetegn for vores samspil med hinanden, og for det at være ansat på Kronhjorten.

 

1.

Kronhjortens værdigrundlag:

Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge mellem 7 og 25 år med særlige individuelle behov og udfordringer. Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners antroposofiske filosofi om det hele menneske, og ønsker at give beboerne trygge og hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives og udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændigt liv.

Det er værdifuldt, at:

 1. Beboerne har en høj livskvalitet baseret på en sund, tryg hverdag med megen glæde og nærvær.
 2. En hverdag tilrettelagt ud fra en genkendelig daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme, hvor den enkelte både individuelt og i fællesskabet kan udvikle sit potentiale og selvstændighed.

Derfor vil vi:

 1. Give beboerne en hjemmelavet sund, varieret økologisk og biodynamisk, bæredygtig kost.
 2. Tilrettelægge både individuelle og fælles genkendelige rytmer, enkelthed og overskuelighed i beboernes hverdag.
 3. Give beboerne ro og nærvær i hyggelige og hjemlige omgivelser.
 4. Møde beboerne med en anerkendende tilgang der skaber gode stemninger med megen inderlighed, kærlighed, glæde og harmoni.
 5. Se og møde det enkelte barn og den enkelte unge som det værdifulde menneske de er.
 6. Tilrettelægge en individuel personlig udvikling for den enkelte beboer.
 7. Samarbejde med andre fagpersoner om beboernes udvikling.
 8. Tilrettelægge arrangementer og oplevelser for beboerne udenfor Kronhjorten.
 9. Tilrettelægge oplevelser i naturen for beboerne.

Rudolf Steiners pædagogik og menneskesyn.

Rudolf Steiners menneskesyn kan kort beskrives således: Han så mennesket på den måde, at det udover at have en fysisk krop også har et sjæleligt, åndeligt væsen. Han havde det, man i dag kalder et holistisk verdensbillede.

Dette livssyn ligger bag den pædagogik, som Rudolf Steiner gav impuls til, og som mange pædagoger for udviklingshæmmede har arbejdet med og udviklet siden ca. 1920. I Danmark kaldes den pædagogiske retning for helsepædagogik. Den er mest kendt fra skolehjemmet Marjatta, som er den ældste Rudolf Steiner institution for udviklingshæmmede herhjemme.

Vi der arbejder pædagogisk her på Kronhjorten, er interesserede i Rudolf Steiners livssyn. Vi betragter det som en mulighed, at mennesket og verden kan forstås sådan. Vi har alle arbejdet i længere eller kortere tid med Rudolf Steiner pædagogikken.

Da vi har et fælles værdigrundlag, kan vi arbejde målrettet.

Når man holder den mulighed åben, at vi mennesker har sjæl og ånd, giver det større respekt for den udviklingshæmmedes individuelle personlighed bag den ydre facade.

I Rudolf Steiner pædagogikken forsøger man at pleje sjælen. Det kan man gøre ved at omgive den udviklingshæmmede med skønhed. Det kan være smukke farver på væggene, friske blomster eller levende musik. Det giver glæde i hverdagen og dermed større livskvalitet.

Det er vigtigt, at der er en glad og optimistisk stemning omkring den udviklingshæmmede. Når man ikke kan tage så meget af omverdenen ind, eller ikke kan lukke af for omverdenen, hvilket de udviklingshæmmede ofte ikke kan, er det vigtigt med orden, og at omgivelserne er lette og ubesværede at forholde sig til. Kronhjortens naturskønne omgivelser er et miljø, hvor beboerne kan rumme deres sanseindtryk. Det hører med til pædagogikken, at dagene, ugerne og året forløber rytmisk. Det bringer ro at vide, hvad dagen bringer.  Årets rytme markerer vi ved at fejre årstidsfester.

 

2.

Ansættelser

2.1.

Hver ansættelse betragtes som en investering for Kronhjorten som helhed. Vi skal gøre os overvejelser omkring nyansattes kvalifikationer ud fra hvad, der vil være bedst for den fremtidige personalesammensætning, kvalitet og fleksibilitet. Læs ”Stillingsbeskrivelse”.

2.2.

Ledelsen beslutter om der skal ansættes og tager efterfølgende initiativ til nedsættelse af et ansættelsesudvalg.

3.

Introduktion af nye medarbejdere

3.1.

Introduktionsforløbet ses som en investering i, at nye så hurtigt som muligt kommer til at kende, acceptere og blive i stand til at fungere ud fra Kronhjortens værdier, og dermed socialt og arbejdsmæssigt hurtigt føler sig hjemme til glæde for den enkelte og for Kronhjorten.

3.2.

Ansættelsesudvalget har ansvar for at den nye medarbejders introduktionsforløb er planlagt og tilpasset den nye medarbejders kendskab og erfaring.

3.3.

Alle nye pædagogiske medarbejdere introduceres i den pædagogiske metode Kronhjorten anvender, og skal deltage i introduktionskursus på Marjattas Undervisningscenter.

3.4.

Vedr. medicin og hygiejne. Indenfor ansættelsens første måned, skal medarbejderen lære at navigere i vores dokumentations-system Danjournal. Medarbejderen har pligt til, i løbet af denne måned, at læse og forstå nedenstående dokumenter, som findes på Danjournal under “fælles dokumenter”:

3.4.1.

Publikationen ” Korrekt håndtering af medicin”

3.4.2.

Instruks om beboernes behandling og sundhedsfaglig dokumentation

3.4.3.

Instruks for alle medarbejdernes medicinansvar og kompetencer

3.4.4.

Instruks for medicinhåndtering og administration af PN-medicin

3.4.5.

Instruks for faste kosttilskud

3.4.6.

Tjekliste ved medicinhåndtering

3.4.7.

Tjekliste hjemme og skole medicin

3.4.8.

Tjekliste ved modtagelse af medicin fra apotek

3.4.9.

Til sidst tages kontroltest i forbindelse med korrekt håndtering af medicin og sundhedsfaglig dokumentation ifm. internt medicinhåndterings-kursus

3.4.10.

Hygiejnebevis skal tages indenfor ansættelsens første 3 måneder. Medarbejderen modtager en kode på sin private e-mail til et online hygiejne- kursus.

 

4.

Medarbejder-udvikling

4.1.

Det er vigtigt at medarbejdere og ledere igennem hele deres arbejdsliv kan bruge sig selv så optimalt som muligt, både til gavn for Kronhjorten og for dem selv. Det forventes at man som ansat på Kronhjorten, deltager aktivt I Kronhjortens løbende tilbud om kompetenceudvikling. Det forventes ligeledes at man er aktivt opsøgende i forhold til at udvikle egne kompetencer.

4.2.

Der gennemføres årligt medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere med Kronhjortens leder.

 

5.

Afskedigelse af personale

5.1.

Det er værdifuldt, at afskedigelse sker på en fair, værdig, forståelig og gennemskuelig måde, ved at lederen siger tingene direkte, så der ikke kan tolkes på budskaber.

5.2.

Hvis en medarbejder ikke lever op til jobbets krav, indkaldes der til tjenestelig samtale med lederen, hvor det tages op om medarbejderen kan forblive ansat. I sådanne situationer har medarbejderen mulighed for at have en bisidder, efter eget valg, med til samtale.

5.3.

Sker der nedgang/omstrukturering i aktivitet som indebærer afskedigelser, drøftes og besluttes dette ledelse og bestyrelse imellem. Ledelsen udvælger herefter de som skal afskediges, og taler efterfølgende med den enkelte, inden resten af personalegruppen orienteres. Det er værdifuldt, at processen gennemføres så hurtigt som muligt for at alle ikke skal blive usikre på deres fremtid.

5.4.

Bortvisning: Der kan være flere årsager til at Kronhjorten kan blive nødt til at bortvise en medarbejder. Eksempelvis tyveri, vold og regler vedr. rusmidler. Se øvrige ansættelsesforhold.

 

6.

Intern information og kommunikation

6.1.

Alle medarbejdere og ledere er vel informeret om det der sker og skal ske på Kronhjorten.

6.2.

Informationer deles f.eks. via udviklingsmøder og “den grønne bog” på Danjournal

6.3.

Ønsker om feriedage/afspadsering m.m. skal ske, med minimum 14 dages varsel, til vagtplanlæggerne via “Den grønne bog”. Vagttelefonen bruges kun til akutte situationer.

6.4.

Mobilpolitik. Hvis man har sin mobil på sig i arbejdstiden, skal den være på lydløs og uden vibration, så den ikke forstyrrer beboerne, eller fjerner vores fokus fra vores arbejdsopgaver.

6.5.

Hvis man bruger sin private telefon til at tage billeder af beboerne, skal billederne straks slettes, efter de er blevet brugt på f.eks. Kronhjortens Facebook side.

6.6.

Det er ikke tilladt at blande information vedrørende vores arbejde med beboerne, ind i private sociale medier, som f.eks. Facebook. Det kan opfattes som krænkelse af privatlivets fred, overtrædelse af vores tavshedspligt, og det er under alle omstændigheder ikke i overensstemmelse med vores etik og respekt for vores beboere.

 

7.

Aflønning

7.1.

Der er en synlig og gennemskuelig sammenhæng imellem den indsats der ydes, og den aflønning den enkelte medarbejder og leder får.

7.2.

Alle ansatte får udbetalt løn til den sidste hverdag i måneden.

7.3.

Den faste løn udbetales bagud for en fuld måned ad gangen, og der reguleres for ekstra timer/afspadsering i forhold til en periode fra den 21. i en måned til den 20. i efterfølgende måned.

7.4.

Basislønnen er baseret på uddannelse og anciennitet.

7.5.

Man får pension og sundhedsforsikring efter 3 måneders ansættelse. Pensionen svarer, for pædagogisk personales vedkommende, til 12% af basislønnen.

7.6.

Ulempetillæg ifm. arbejdstider på alle ugens dage inkl. søn/helligdage samt på alle tidspunkter af døgnet, er indregnet i basislønnen, således at alle timer honoreres med samme timeløn.

7.7.

Når man er fastansat, har man pligt til at deltage i den fælles bagvagtsordning, som dækker over ca. 24-timer på en 14 dages periode. Bagvagter benyttes kun i akut opståede situationer hvor vagten ikke kan dækkes af andet personale. Aflønning af bagvagter er 100% oveni medarbejderens faste timeløn, derfor ydes der ikke rådighedstillæg.

7.8.

Kolonitillæg udenfor Kronhjortens adresse honoreres med 12 timer pr. døgn man er væk, tillige med et døgntillæg på kr.750,00. Holdes kolonien på Kronhjorten, afregnes de timer man er på arbejde.

7.9.

Der arbejdes med faste skemalagte vagter, som dog kan ændres med et varsel på 4 uger. Ekstravagter kan ændres/annulleres med et varsel på 4 uger.

7.10.

Medarbejderens månedsnorm opgøres som gennemsnittet af en periode på 3 måneder. Medarbejderen må i forhold til månedsnorm kun være i minus, svarende til 2 dage.

7.11.

Pauser: En pause defineres som en mulighed for at trække sig tilbage fra samvær med beboerne. Alle medarbejdere har ret til en pause på 15 minutter i løbet af en vagt, såfremt vagten går ud over 6 timer. En pause kan opdeles i mindre enheder og skal altid aftales med det vagtteam man er på vagt med. Er man på en dobbeltvagt i dagtimerne, har man ret til yderligere en pause på ½ time imellem de 2 vagter. Er der flere personaler på dobbeltvagt, aftales pauser således at kun én holder pause ad gangen. Eftersom pauser er betalte, skal man være opmærksom på at man står til rådighed i pausen.

 

8.

Samarbejde og det psykiske/fysiske arbejdsmiljø

8.1.

Ved hjælp af: Kronhjortens arbejdsmiljøorganisation, APV, Ledelsesopmærksomhedssamtaler og “Venlighed som fremgangsmåde” sikrer vi at:

8.2.

Den enkelte trives i hverdagen igennem et godt samarbejde med kolleger og ledelse, og at Kronhjorten er en velfungerende arbejdsplads.

8.3.

Helt konkret betyder det:

8.3.1.

Vi skal passe på hinanden ved at skabe åbenhed og dialog. Tage signaler og fornemmelser alvorligt og turde bringe det frem i åben dialog med hinanden og ledelsen.

8.3.2.

Vi skal ikke overskride egne og andres grænser.

8.3.3.

Vi skal udvise agtpågivenhed i forhold til passende påklædning for at forebygge seksuelle krænkelser og overgreb.

8.3.4.

Vi skal søge hjælp fra den stedlige leder eller kolleger, hvis vi føler os krænket af en kollega eller beboer, eller ser andre blive krænket.

8.3.5.

Vi skal være åbent kommunikerende og dokumenterende, når vi møder beboere, hvis adfærd kan give anledning til, at vores eller kollegaers handlinger mistænkeliggøres.

 

9.

Øvrige ansættelsesforhold

9.1.

Sygdomspolitik

9.1.1.

Fravær i forbindelse med sygdom skal meddeles på vagttelefonen (5122 7001) hurtigst muligt og raskmelding efter sygdom meddeles inden kl. 12. dagen før fremmøde.

9.1.2.

Ansatte kan i tilfælde af sygdom blive kontaktet af ledelsen for at holde en god kontakt og kommunikation. Ledelsen kan bede om lægeerklæring i en sygefraværsperiode.

9.1.3.

Hvis medarbejderen har haft 4 fraværsperioder indenfor 3 måneder, indkaldes til en omsorgssamtale med lederen. En fraværsperiode kan også være én dag. Ligeledes skal lederen tage en omsorgssamtale med en langtidssygemeldt medarbejder inden for de første 4 uger.

9.1.4.

Hvis en medarbejder er langtidssygemeldt, vil Kronhjorten forsøge at erstatte medarbejderen med en fast løsning i perioden.

9.1.5.

Der udbetales løn under sygdom de første tre måneder, hvis man har været ansat i 8 uger før sygdom og har arbejdet mindst 74 timer i den periode. Derefter skal medarbejderen søge sygedagpenge i sin bopælskommune samt supplerende ydelse fra forsikring.

9.1.6.

Alle medarbejdere er efter 3 måneders prøvetid dækket af Kronhjortens Sundhedsforsikring i PFA, som ligeledes administrerer Kronhjortens pensionsordning.

9.1.7.

For langtidssygemeldte medarbejdere sørger lederen og evt. kollegaer for jævnligt at holde kontakt med medarbejderen, så denne ikke oplever at miste kontakten til Kronhjorten.

9.1.8.

Igennem Kronhjortens pensionsordning hos PFA kan man ved langtidssygemelding, efter ca. 3 måneder, ansøge om udbetaling Ved Tab af Erhvervsevne. Medarbejderen skal selv søge ved at logge ind på PFA.

9.1.9.

Lægebesøg, hospitalsundersøgelse eller andet fravær i forbindelse med behandling skal i videst muligt omfang lægges på dage, hvor man ikke har vagt på Kronhjorten og hvor der ikke afholdes udviklingsmøde/temadage. Hvis det undtagelsesvis må lægges på en vagtdag, så skal lægebesøget forsøgt lagt i ydertimerne af vagten, så resten af vagten kan passes. Hvis lægebesøget lægges på en vagtdag, og man ønsker at være fraværende hele vagten, så tælles timerne til lægebesøget som sygefravær og de øvrige timer som afspadsering eller feriedag. Det kan kræves dokumenteret, at man er blevet indkaldt til undersøgelse.

9.2.

Omsorgsdage, seniordage, barns første sygedag og tjenestefri

Alle dage regnes i forhold til ens månedsnorm – hvis man fx har 130 timer pr. måned, så er en dag = 6 timer.

 

9.2.1.

Omsorgsdage kan du bruge til at holde fri med løn sammen med dit barn såfremt du er forældremyndighedsindehaver. Du har ret til 2 omsorgsdage om året pr. barn – til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.  Dagene skal planlægges i god tid i samråd med vagtplanlæggerne. Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang.  Omsorgsdage kan ikke lægges på onsdage, hvor vi har udviklingsmøder, medmindre særlige forhold taler herfor.

9.2.2.

Der udbetales, hvis det er foreneligt med arbejdet, løn på barns første sygedag op til det kalenderår hvor barnet fylder 14 år. Hvis dit barn ikke er rask efter den sygedag, kan du bruge en omsorgsdag, ferie- eller feriefridag, hvis du kan aftale det med vagtplanlæggerne.

9.2.3.

Seniordage. Du har ret til 3 seniordage pr. kalenderår fra året efter du er fyldt 58 år. Dagene skal planlægges i god tid i samråd med vagtplanlæggerne. Ubrugte seniordage bortfalder ved kalenderårets udgang.  Seniordage kan ikke lægges på onsdage.

9.2.4.

Man har ret til en dag tjenestefri ved dødsfald og begravelse af nærmeste familie/pårørende. Nærmeste familie/pårørende defineres som personer i lige linje, f.eks. far/mor, bedsteforældre, svigerforældre og søskende.

 

9.3.

Arbejdsskade, anmeldelse, arbejdsskadeforsikring

Skulle en ansat blive ramt af en arbejdsskade vil vedkommende få al den hjælp, der er brug for bl.a. i forbindelse med diverse indberetninger, således at disse foretages korrekt og under hensyntagen til de gældende tidsfrister.

Hvordan man forholder sig hvis en kollega har været ude for overgreb af fysisk, psykisk eller seksuel karakter:

 

9.3.1.

Tal episoden igennem med det samme.

9.3.2.

Giv kollegaen mulighed for at få en times ro.

9.3.3.

Kontakt Kronhjortens vagttelefon som vil tage kontakt til PFA Helbredssikring med henblik på at få etableret krisehjælp, og de tager også stilling til om der skal tilkaldes en bagvagt. Krisepsykologen tager stilling til hvilket behandlingsforløb der evt. skal iværksættes.

9.3.4.

Lederen følger op på medarbejderens tilstand næste dag ved at ringe til vedkommende.

9.3.5.

Kronhjortens AM-organisation træder herefter ind og hjælper med eventuelle indberetninger, og får fulgt op på episoden.

 

9.4.

Befordring/kørsel

9.4.1.

Kronhjortens bus skal altid være det primære transportmiddel, medmindre særlige forhold, f.eks. tilgængelighed, taler for kørsel i egen bil. Kronhjortens bus må kun bruges til arbejdsrelateret kørsel.

9.4.2.

Kørsel i egen bil afregnes efter statens takster.  Når egen bil benyttes til arbejdsrelaterede opgaver er det på eget ansvar.

9.4.3.

Km godtgørelse skal opgøres på regnearket, som findes i Danjournal, så kørte km før den 20. i måneden afregnes ved 1. lønudbetaling herefter.

Kronhjortens bus har et handicap parkeringskort. På bagsiden af dette kort er anført reglerne for parkering med dette kort. I handskerummet ligger en detaljeret beskrivelse af reglerne. Fartbøder eller parkeringsbøder godtgøres ikke af Kronhjorten. Når vi bevæger os udenfor Kronhjortens område, repræsenterer vi Kronhjorten udadtil og det forventes at vi opfører os derefter, – og at vi overholder den til enhver tid gældende lovgivning.

 

9.5.

Ferie

9.5.1.

Alle Kronhjortens medarbejdere har ret til 5 ugers ferie. Feriedage holdes i vides muligt omfang i sammenhængende perioder. Du har ret til at holde 3 ugers optjent ferie i sammenhæng i perioden 1.5.-30.9. (hovedferieperioden). Restferien på 2 uger afholdes fortrinsvis i sammenhængende perioder.

9.5.2.

Ferie optjenes og afholdes løbende i.h.t den nye ferielov pr. 1.9.2020. Evt. forskudsferie kan kun aftales med lederen. Ønsker om sommerferie i perioden 1.5. til 30.9., skal afgives inden den 1. januar samme år som ferien skal afholdes, og godkendes senest 1. februar. Ledelsen fastlægger sommerferien og tager, i videst mulige omfang, hensyn til personalets ønsker.

9.5.3.

Feriedage og overførsel af feriedage. Optjeningsperioden for ferieoptjening går fra 1. september 2021 til 30. august 2022. Der optjenes 2,08 dag pr. måned. En dag beregnes i forhold til årsnormen. Ferieafholdelsesperioden går fra 1. september 2021 til 31. december 2022. Hvis ferien ikke er afholdt inden 31. december, så er det muligt at overføre 5 feriedage til året efter. Det er ligeledes muligt at skylde 2 feriedage, hvis man fx skal holde en uges vinterferie og kun har optjent 3 dage.

9.5.4.

Alle Kronhjortens medarbejdere har ret til 5 feriefridage om året. Feriefridage optjenes fra 1. januar til 31.12. med 0,42 dage pr. måned og afholdes det efterfølgende kalenderår. Ubrugte feriefridage bortfalder pr. 31.12. og kan således hverken udbetales eller overføres til efterfølgende kalenderår. De 5 feriefridage kan afholdes som enkelt dage. En feriefridag beregnes i forhold til årsnormen.

9.5.5.

De optjente feriefridage optræder på lønsedlen nederst i højre hjørne.

 

9.6.

Runde fødselsdage og jubilæer

9.6.1.

Ved runde fødselsdage modtager medarbejderne et gavekort på kr. 1000,-

9.6.2.

Kronhjorten fejrer medarbejdernes jubilæum ved 10, 15, 20 års anciennitet. Disse jubilæer belønnes med et gavekort på kr. 1000,-. Ved 25-års jubilæum modtager medarbejderen en påskønnelse på kr. 15.000, – før skat.

 

9.7.

Rusmidler

 

Indtagelse af alle former for rusmidler og fremmøde i påvirket tilstand er ikke tilladt på Kronhjorten og er årsag til bortvisning. Ved begrundet mistanke, kan Kronhjorten forlange en test.

 

9.8.

Rygepolitik

 

Der er et sundt røgfrit indeklima på Kronhjorten. Rygning på Kronhjorten foregår kun på det dertil indrettede område udenfor. Der må aldrig ryges i samvær med beboerne. Overtrædelse af rygepolitikken er årsag til afskedigelse. Se §7.11 omkring det praktiske ift. pauser.

 

9.9.

Tavshedspligt

 

Medarbejderne har pligt til at overholde deres tavshedspligt omkring forhold, som de i medfør af deres stilling på Kronhjorten bliver bekendt med, og hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet.

Dette gælder alle forhold omkring beboerne, diagnoser, aftaler/kontrakter og behandling, såvel som øvrige forhold på Kronhjorten. Ved udveksling af informationer om beboerne, er det vigtigt at sikre sig at der er givet samtykke fra forældremyndigheds-indehaver/Værge. Dette gælder også hvis det er udveksling af informationer imellem forældre/pårørende.

Tavshedspligten gælder uanset hvilket tjenesteforhold, man er ansat i på Kronhjorten. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsens ophør.

 

9.10.

Barselsorlov

 

Mor: Du kan gå på barsel med fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel. Husk at informere Kronhjorten om forventet fødsels senest 3 måneder inden.

Mor: Du har ret til 14 uger med fuld løn efter fødsel.

Far: Du kan holde 2 ugers fædreorlov med fuld løn inden barnet er 14 uger.

Mor og far: Herefter er der mulighed for at fortsætte sin barsel på dagpenge. Du skal selv søge om barselsdagpenge. I den dagpengedækkede del af barslen, indbetale Kronhjorten pension til dig, og du optjener almindelig ret til ferie med løn. Har du spørgsmål om barselsdag penge, kan du kontakte “Udbetaling Danmark”, som kan hjælpe dig videre. Her kan du få råd og vejledning og du kan også finde en masse svar på deres hjemmeside.

 

9.11.

Uddannelse

 

Du har på Kronhjorten mulighed for at søge om tilskud til uddannelsen som pædagog/helsepædagog på Marjatta. Bevilling af uddannelsen sker under hensyntagen til Kronhjorten økonomi og personalemæssige ressourcer. Ved hver skoleårs afslutning vil der blive taget stilling til om økonomien tillader at betales for endnu et år.

Praktikvejleder stilles til rådighed de første tre år af uddannelsen – praktikvejlederen får 750 kr. om måned. De sidste to år af uddannelsen til pædagog stiller Marjatta studievejleder til rådighed. 

Første år og andet år vil du skulle afspadsere de vagter, hvor du er væk fra Kronhjorten. På 3., 4. og eventuelt 5. år betaler vi vikardækningen af dine vagter på Kronhjorten. 

Kursusafgiften, undervisningsmaterialer, logi og frokost betales af Kronhjorten. Der ydes ikke kørselsgodtgørelse ved deltagelse i uddannelse på Marjatta. 

Kronhjorten ser det som en investering og har en klar forventning om, at du også i fremtiden vil bruge dine kundskaber til gavn for Kronhjortens beboere. 

Når et kursusforløb er afsluttet, sendes et eventuelt kursusbevis til Kronhjorten, som gemmer det i din personalemappe. Hvis du ikke gennemfører uddannelsen, skal du selv betale kursusafgiften og timerne vil du skulle indhentes i vagtplanen. 

 

10.

Pårørendepolitik

10.1.

På Kronhjorten betragter vi beboernes pårørende som vigtige medspillere. Pårørende er som oftest de mest kontinuerlige relationer beboerne har, og vi er ansvarlige for at understøtte og forstærke disse relationer. Der er derfor af afgørende betydning, at de pårørende oplever transparens og føler sig velorienterede.

10.2.

Pårørende er forskellige og deres behov for involvering og information er forskellige. Dette søger vi at tilgodese i så høj grad som muligt. Det er kontaktpersonernes ansvar, i samarbejde med ledelsen, at sørge for at dette sker.

10.3.

Samarbejdet med pårørende skal ske indenfor rammerne af vores tavshedspligt.

10.4.

Retningslinjer for besøg og fødselsdage på Kronhjorten: Måltider på Kronhjorten ønskes at holdes i en genkendelig, fredfuld og rolig stemning, så vores sensitive børn og unge kan indtage og fordøje deres mad bedst muligt. Derfor vil måltider som udgangspunkt kun være for børnene/de unge og personale, så børnene/de unge ikke skal bruge ressourcer på at forholde sig til nyt. Der kan undtagelsesvis opstå særlige tilfælde, hvor gæster kan inviteres til at spise med, men da vil det være personalet på dagen, der vurderer om gruppen kan rumme gæster. Fødselsdage fejrer vi hjertens gerne. Vi sørger altid for at markere dagen for barnet med flag, sang, madønsker osv. Forældre er velkomne til at besøge deres barn på dagen, men af hensyn til hverdagsrytmen og de andre børn ønsker vi, at selve fejringen foregår om eftermiddagen den lørdag, der er tættest på fødselsdagen. Besøg til de unge i lejligheden kan være mere fleksibel.

10.5.

Gaver og arv: Gaver og arv fra beboere/pårørende til medarbejdere er ikke tilladt.

 

 

Kontakt os

Bosted Kronhjorten Lystrupvej 64, 3550 Slangerup DK

Kontor: 48 27 90 01

M-T-T-F 8.30-14.30

CVR NR. 17 86 01 86

Huset: 48 27 80 01

Efter kl.14.00

CVR NR. 17 86 01 86